ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ “ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ” ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ (https://mahitikanaja.karnataka.gov.in)

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 31-12-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 371-ಜೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ & ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ದಿನಾಂಕ: 31-12-2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ಪೇದೆ ಹುದ್ದೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುರಿತು.

ದಿನಾಂಕ31-12-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

ದಿನಾಂಕ 31-12-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

ದಿನಾಂಕ:01-01-2019 ರಿಂದ 31-12-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

ದಿನಾಂಕ:01-01-2019 ರಿಂದ 31-12-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

ದಿನಾಂಕ:01-01-2019 ರಿಂದ 31-12-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

ದಿನಾಂಕ:01-01-2019 ರಿಂದ 31-12-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

ದಿನಾಂಕ:01-01-2019 ರಿಂದ 31-12-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

ದಿನಾಂಕ:01-01-2019 ರಿಂದ 31-12-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಅಬಕಾರಿ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತ ಪಟ್ಟಿ 31.12.2021

ಅಬಕಾರಿ ಉಪ-ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ- ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತ ಪಟ್ಟಿ 31.12.2021

ದಿನಾಂಕ:01-01-2019 ರಿಂದ 31-12-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

ದಿನಾಂಕ:01-01-2019 ರಿಂದ 31-12-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯ ಉಳಿಕ ಮೂಲ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2019 ರಿಂದ 31-12-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.ದಿನಾಂಕ:01-01-2020 ರಿಂದ 31-12-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಅಬಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಚೀಟಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ

ದಿನಾಂಕ: 26-11-2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಘಂಟೆಗೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ "ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ" ವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹಿರಿಯರ ಪಟ್ಟಿ

ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ- ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು Dt:21/06/2021.

ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆ-EODB

ಟೋಲ್‍ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ : 1800 425 2550

ಶಾಶ್ವತ ಲೇಬಲ್ ಅನುಮೋದನೆ

ಅಬಕಾರಿ ಸನ್ನದುಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080