ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 

ದಿನಾಂಕ

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.

ವಿಷಯ

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

1

22.01.2021

ಎಫ್ ಡಿ 05 ಪಿಇಎಸ್ 2020

ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ  ಆನ್   ಲೈನ್   ಸೇವೆ-EODB

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

2

 

19-10-2016

 

ಎಫ್ ಡಿ 70 ಇಪಿಎಸ್ 2016

 ಸರ್ಕಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಗುಂಪು - ಎ) ದಿನಾಂಕ 19-10-2016.

 


ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

3

24-03-2008

ಎಫ್‍ಡಿ 42 ಇಪಿಎಸ್ 2007(1)

 01-07-2007ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಚಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪುನರ್‍ರಚನೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಜನೆ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕುರಿತು ಅದೇಶ.

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

4

11-02-2010

ಸಿಆಸುಇ/46/ಸೇಇವಿ/2008

 “ಬಿ” ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೊದಲ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೆಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

5 30.04.2010 ಎಫ್ ಡಿ 2 ಟಿಎಫ್ ಪಿ 2010  ಅಧಿಕಾರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯೋಜನೆ ವಿಕ್ಷೀಸಿ
6

16-07-2010

ಸಿಆಸುಇ 38 ಎಸ್ ಡಿಇ 2009

 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957 ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ II ರಲ್ಲಿ “ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ” ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಷೀಸಿ
7

07/01/2011

ಎಫ್ ಡಿ /10/ಪಿಇಎಸ್/2009

 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಸಾರಾಯಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1967 ಮೈಕ್ರೊ ಬ್ರೂವರಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿಚಯ ವಿಕ್ಷೀಸಿ
8

07-03-2012

ಸಿಆಸುಇ/43/ಸೇವನೆ/2008

 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

9

31/03/2012

ಎಫ್ ಡಿ/03/ಪಿಇಎಸ್/2012

 

 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಸಾರಾಯಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1967 (ಅಧಿಸೂಚನೆ- I) ವಿಕ್ಷೀಸಿ
10

21/04/2012

ಎಫ್ ಡಿ/07/ಪಿಇಎಸ್/2011

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮಿನ ನಿಯಮಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 1967

ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೀಟ್ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ

ವಿಕ್ಷೀಸಿ
11

30/04/2012

ಎಫ್ ಡಿ/3/ಪಿಇಎಸ್/2010

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಸಾರಾಯಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1967

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿಚಯ

ವಿಕ್ಷೀಸಿ
12

28/02/2013

ಎಫ್ ಡಿ/05/ಪಿಇಎಸ್/2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ –ಐಐ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಪರವಾನಗಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳು) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 17-ಬಿ ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ 1967

ಪರವಾನಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶುಲ್ಕ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ

 
ವಿಕ್ಷೀಸಿ
13

07/03/2013

1965 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

 

1965 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಸವಲತ್ತು ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ವಿಕ್ಷೀಸಿ
14

27/08/2013

ಎಫ್ ಡಿ/08/ಪಿಇಎಸ್/2013

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಮಾರಾಟ) 1968 ರ ನಿಯಮ 8 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಸವಲತ್ತು ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

15 11-06-2014

ಇಸಿಇ 28 ಜೆನರಲ್ ಐಎಂಎಲ್ 2013-14

 ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಗಂಟೆಗಳ ಪರವಾನಗಿ ವಿಕ್ಷೀಸಿ
16 05-02-2918   ಎಫ್ ಡಿ16 ಪಿಇಎಸ್ 2017  ಸಿಎಲ್ - 7 ಪರವಾನಗಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಡಬಲ್ ರೂಮ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವಿಕ್ಷೀಸಿ
 17  26-06-2015  ಎಚ್ ಡಿ 54 ಇಎಫ್ಎಲ್ 67  1967 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ವಿಕ್ಷೀಸಿ
 18  05-10-1973  ಜಿಡಿಎ 09 ಡಿಎಫ್ಇ 73  ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ವಿಕ್ಷೀಸಿ
19 04-03-2014 ಇಸಿಇ/28/ಜೆನರಲ್ ಐಎಂಎಲ್/2013-14  ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಗಂಟೆಗಳ ಪರವಾನಗಿ

      ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-03-2021 05:15 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080